niedziela, 3 sierpnia 2014

IV Dyrektywa AMLDrodzy Czytelnicy, dziś chciałbym porozmawiać o projekcie IV Dyrektywy AML, której projekt został w marcu przyjęty przez Parlament Europejski. Państwa członkowskie będą miały standardowo 2 lata na wdrożenie do krajowych porządków prawnych. Pamiętajmy, że państwo polskie z opóźnieniem implementowało dotąd dyrektywy w zakresie AML i trudno spodziewać się, by w skomplikowanym kalendarzu politycznym najbliższych lat nastąpił tu przełom. Która zmiana w IV Dyrektywie AML okaże się najbardziej przełomowa- trudno spekulować, na pewno już samo obniżenie pułapu kwotowego rejestracji kwot do 10.000 EURO (aktualizacja 2015r., pierwotnie zakładano i tak jest tekście poniżej kwotę 7500 EURO) stanowić będzie wyzwanie dla przedsiębiorców.
Rozwinięcie sankcji za nieprzestrzeganie postanowień prawa w zakresie PPPP prawdopodobnie upowszechni także wiedzę o ustawodawstwie w tym zakresie u przedsiębiorców, że przypomnę to, o czym już na blogu wspominałem. Istotna jest także zmiana dotycząca  weryfikacji beneficjenta rzeczywistego (określenie, czy dany beneficjent jest lub nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne tzw.„PEP”).  Poniżej prezentuję tekst Pana Lukasa Cinikasa o IV Dyrektywie AML. Zapraszam do lektury i dyskusji o Waszych przemyśleniach.


W połowie marca b.r. Parlament Europejski przyjął projekt nowej, czwartej już Dyrektywy AML, zaostrzającej dotychczasowe przepisy w tym zakresie. W dzisiejszym wpisie pragnę przedstwić w punktach najważniejsze zmiany wynikające z zapisów nowego pakietu regulacji prawa europejskiego.

Rozszerzenie zakresu podmiotowego i przedmiotowego stosowania Dyrektywy

Artykuł 2 Nowej Dyrektywy zawiera zmieniony katalog instytucji obowiązanych,  podlegających działaniom regulacji AML. Dotyczasow zakres obejmował podmioty prowadzące handel towarami w zakresie płatności gotówkowych w kwocie 15 000 EUR lub wyższej, nowe regulacje obniżają przedmiotowy próg do poziomu 7 500 EUR, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyńcza operacja czy kilka operacji, które wydają się wzajemnie powiązane. Modyfikacja tych kryteriów w znaczący sposób zwiększy liczbę transakcji „podejrzanych”. Nowy katalog instytucji obowiązanych, który obejmował  dotychczas min. kasyna zostanie poszerzony o wszystkie podmioty świadczące usługi w zakresie gier hazardowych. Warto nadmienić, iż polska Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w art. 2 wymienia wśród instytucji obowiązanych: „podmioty prowadzące działalność - w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach oraz gier na automatach o niskich wygranych”. Jednocześnie w styczniu 2016 roku ma wejść w życie nowelizacja, która usuwa z przedmiotowego przepisu podmioty prowadzące działalność w zakresie gier na automatach o niskich wygranach, co może okazać się w późniejszym czasie niezgodne z IV Dyrektywą, która jak zostało wcześniej wskazane, obejmuje swoim zakresem wszystkie podmioty z branży hazardowej. Art. 3 Dyrektywy wprowadza pośrednio pojęcie grupy kapitałowej, odsyłając do definicji zawartej w art. 2 pkt. 12 dyrektywy 2002/87/WE. Warto nadmienić, iż podmioty zobowiązane będące częścią grupy mają być zobowiązane do opracowania strategii i procedur w zakresie ochrony danych oraz wymiany informacji dla celów AML. Poszerzeniu uległ także zakres osób wobec których zawsze należy stosować wzmocnione środki należytej staranności, są to: osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne, które sprawują znaczącą funkcję publiczną w państwie oraz w organizacjach międzynarodowych. 

Analiza ryzyka

IV Dyrektywa AML podkreśla ogromne znaczenie analizy ryzyka jako jednego z najskuteczniejszych sposobów na identyfikowanie i ograniczanie niebezpieczeństw mogących zagrażać gospodarce i finansom wewnątrz rynku UE. Proponuje się zatem wdrożenie środków opartych na trzech, głównych poziomach bezpieczeństwa: ponadnarodowym, krajowym i instytucjonalnym. Ocenę na poziomie Unii mają prowadzić Europejskie Urzędy Nadzoru, które zostaną zobligowane do publikowania opinii na temat ryzyk mających wpływ na rynek wewnętrzny. Każde państwo członkowskie będzie równocześnie zobowiązane do samodzielnej oceny własnego ryzyka, a wnioski wynikające z tych ocen będą służyć do identyfikacji potencjalnych obszarów w których podmioty zobowiązane muszą stosować wzmocnione środki oraz do określenia na czym owe środki mają polegać. Od podmiotów zobowiązanych twórcy IV Dyrektywy wymagają identyfikacji i ograniczania ryzyka, a także dokumentacji przeprowadzanych ocen. Na tej podstawie mają zostać przedstawione hipotetyczne sytuacje, w których zastosowanie znajdą uproszczone zasady należytej staranności wobec klienta. 

Beneficjent rzeczywisty oraz sankcje administracyjne

Nowa Dyrektywa AML rozszerza zakres podmiotów zobligowanych do przekazywania informacji o beneficjantach rzeczywistych na wszystkie osoby prawne oraz powierników. Informacje te mają być przesyłane w odpowiednim czasie do właściwych organów oraz podmiotów zobowiązanych. W art. 56 Nowej Dyrektywy zawarto ponadto katalog sankcji administrycyjnych dotyczących systematycznych uchybień ze strony podmiotów zobowiązanych w odniesieniu do regulacji dotyczących min. należytej staranności wobec klienta, prowadzenia rejestrów czy też zgłaszania transakcji podejrzanych. Przykładowo, w odniesieniu do osoby prawnej sankcja administrayjna musi zawierać karę pieniężną w wysokości do 10 % całkowitego rocznego obrotu danego podmiotu za poprzedni rok obrotowy. Zapisy te wg. twórców Dyrektywy mają za zadanie ujednolicenie systemu kar administracyjnych wewnętrz Unii.

Państwa Członkowskie są zobligowane do implementacji przepisów IV Dyrektywy w terminie 2 lat od jej uchwalenia. 

Wersja tekstowa IV Dyrektywy dostępna pod adresem


Przeczytaj także:
1) mój tekst z 20 maja 2016r. o tym, jaki kształt może przyjąć IV Dyrektywa AML w polskim porządku prawnym - LINK
2) Mało znany obowiązek i poważne sankcje dla przedsiębiorców, czyli AML - LINK
                             

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz. Wszelkie reklamowe odnośniki wklejone bez uzgodnienia z autorem Bloga o compliance nie zostaną opublikowane. Podobnie z treściami nieodpowiednimi. Za treść komentarzy odpowiadają wyłącznie ich autorzy.