wtorek, 21 lipca 2020

Podpis elektroniczny a konflikt interesów


Zacząłem się jakiś czas temu zastanawiać, w ilu ustawach mamy jakieś szczątkowe rozwiązania dotyczące konfliktu interesów. I gdy przeglądam różne akty zwracam uwagę na te postanowienia. Tak było i tym razem, gdy analizowałem dla jednego z klientów dawną ustawę o podpisie elektronicznym i ustawę  o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej:


Art.  43 uchylonej Ustawy o podpisie elektronicznym:
1.            Pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych ministerstwa zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw gospodarki wykonujący zadania określone w ustawie nie mogą wykonywać działalności gospodarczej, być wspólnikami lub akcjonariuszami ani wykonywać obowiązków osoby reprezentującej lub członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne, a także pozostawać z podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.
2.            Przepis ust. 1 nie narusza przepisów o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Art. 32 Ustawy  usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej:

1.            Audytorzy organu nadzoru oraz obserwatorzy organu nadzoru odpowiednio przeprowadzają audyt albo biorą udział w przeprowadzeniu audytu na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
2.            Audytorzy organu nadzoru i obserwatorzy organu nadzoru nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług zaufania, świadczyć usług zaufania, być wspólnikami albo akcjonariuszami dostawcy usług zaufania ani wykonywać obowiązków osoby reprezentującej lub członka rady nadzorczej albo komisji rewizyjnej tego dostawcy, a także pozostawać z tym dostawcą w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Jak widać pewne wyłączenia z uwagi na ryzyko konfliktu interesów pojawiają się w różnych przepisach. A Wy gdzie się na nie napotkaliście?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz. Wszelkie reklamowe odnośniki wklejone bez uzgodnienia z autorem Bloga o compliance nie zostaną opublikowane. Podobnie z treściami nieodpowiednimi. Za treść komentarzy odpowiadają wyłącznie ich autorzy.